پایان نامه حقوق ارشد رایگان درباره قانون آیین دادرسی

بگذارند به عبارت دیگر در تقسیم مال اراده خودشان را دخیل نمایند . در این صورت به صراحت ماده 309 ق.ا.ح دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلسی که مشتمل بر قرارداد انجام شده بین ورثه است می نماید و در این خصوص صرفاً قانون امور حسبی حاکم و جاری می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق ارشد رایگان درباره اموال غیر منقول

کند :« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود … »همچنین ماده 415 قانون تجارت نیز صدور حکم ورشکستگی را، لازمه ورشکسته تلقی کردن تاجر می داند بنابراین، از لحاظ حقوقی ورشکستگی زمانی محقق می شود که متضمن سه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق ارشد رایگان درباره صلحیه

ی .یکی از مواردی که بنا بر ضرورت نجوا در آن مجاز شناخته شده است ، مسئله مربوط به اصلاح میان مردم است که ممکن است در آن آشکارا سخن گفتن مانع اصلاح شود . ( مکارم شیرازی و همکاران، 1388 ، ج4، صص127 -126 ) .گفتار دوم :پیشینه سازش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه حقوق ارشد رایگان درباره آیین دادرسی مدنی

……………………………….. 73بند اول: تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین دعوا به سازش …………………………….. 73بند دوم: ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش …………………………………………….. 74 گفتار دوم: نقش وکلا در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………… 75بند اول: وظیفه وکلای دادگستری برای تشویق به سازش …………………………………………………………… 75بند دوم: وضعیت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل