پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق ارشد رایگان درباره آیین دادرسی مدنی

……………………………….. 73بند اول: تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین دعوا به سازش …………………………….. 73بند دوم: ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش …………………………………………….. 74 گفتار دوم: نقش وکلا در تحقق صلح و Read more…

By 92, ago