منابع تحقیق درمورد بیع بین المللی

ماده 276 قانون مدنی در این مورد بیان می دارد :«مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.».منظور از حاکم در اینجا هر مقام صالح قضایی است که می تواند بدهکار را توقیف کند .در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع بیع بین المللی

ختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع 65 گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع 66 خلاصه فصل اول: 67 فصل دوم : احکام تسلیم 69 طرح بحث : 69 مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم 69 گفتار اول : زمان تسلیم مبیع 70 بند اول:عوامل تعیین کننده 70 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درمورد رضایت طلبکار

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» است که صراحتاً مومنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درمورد اموال غیر منقول

نحوه تسلمهمانطور که قبلاً گفته شد بایع باید مبیع را تحت تصرف مشتری قرار دهد به گونه ای که مشتری بدون هیچ مزاحم و مانعی متمکن از انحای تصرفات باشد . دربعضی از موارد تسلم به این صورت است که مشتری عملاً مبیع را به قبض درمی آوردو بایع مبیع ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درمورد منابع معتبر اسلامی

از تفرق متبایعین در مجلس عقد می باشد ؛در حالی که قانون مدنی ایران در این مورد ساکت است . به همین دلیل برخی از حقوق دانان معتقدند که در بیع سلف باید قواعد عمومی را رعایت کرد و نیازی به قبض نمی باشد. اما به نظر می رسد که ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درمورد معاملات تجارتی

،میوه هایی که در فاصله بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق می گیردو باید به او داده شود.ولی از آنجایی که منافع جزء مفاد معاوضه نیست به همین جهت تلف آن پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ولی اگر مبیع کلی باشد منافع زمانی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درمورد اصل لزوم قراردادها

حکم قانون گذار در این قسمت همان خیار تبعض صفقه است . زیرا وقتی مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش قرار می گیرد و هنگام تسلیم مشخص شود که کمتر از آن مقدار مقرر است ،این امر نشان دهنده ی آن است که در هنگام انعقاد عقد،بعضی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درمورد اموال غیر منقول

برداری از مبیع باشد انجام دهد». برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده 1604قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار» که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد رشته حقوق : ویژگیهای شخصیت

ناتوانى آن‏ها از ایستادگى در برابر کفار، یا امید مسلمان شدن کافران و یا به‏دست آوردن مال از آنان نیست، بلکه با توجه به شرایط خاص هر زمانى، مى‏توان مصالح دیگرى در نظر گرفت و با توجه به آن‏ها به صلح تن داد؛ مانند تبلیغ مثبت به سود نظام اسلامى ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد رشته حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

عنوان یک مبنای کلّی در فقه پذیرفته شود و مورد توجه قرار گیرد و آن این که، در دَوَران امر میان ذلت و ننگ و سرانجام کشته شدن در چنگ دشمن از یک سو، و ایستادگی و کشته شدن کریمانه و مرگ شرافتمندانه همراه با عزت نفس در جنگ با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل