پایان نامه با موضوع بیع بین المللی

ثمن یا تسلیم مبیع، تأدیه ثمن واسقاط ضمن عقد یا پس از آن قابل اسقاط است . که در اینجا به مورد تسلیم مبیع در ساقط شدن حق حبس می پردازیم. تسلیم مبیع اگر بایع ،مبیع را به اختیار و خواسته خود تسلیم کند حق حبس او زایل می گردد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع بیع بین المللی

باشد مکان تسلیم ،اقامتگاه او است .مگر اینکه موضوع قرارداد عین معین باشد و طرفین معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در این صورت این مکان ،مکان تسلیم می باشد. – در قانون مدنی کنونی مصر در مورد مکان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد . ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی

تسلیم نماید و در اختیار مشتری قرار دهد به صورتی که مشتری بتواند در آن زمان مبیع را قبض کند .زمان معقول دراینجا بستگی به عرف تجاری دارد وبا توجه به اوضاع و احوال قرارداد مشخص می گردد.– در حقوق انگلستان اگر زمان تسلیم درقرارداد به صورت صریح یا ضمنی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع منابع معتبر اسلامی

مجلس عقد می باشد ؛در حالی که قانون مدنی ایران در این مورد ساکت است . به همین دلیل برخی از حقوق دانان معتقدند که در بیع سلف باید قواعد عمومی را رعایت کرد و نیازی به قبض نمی باشد. اما به نظر می رسد که قانون گذار با توجه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع معاملات تجارتی

بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق می گیردو باید به او داده شود.ولی از آنجایی که منافع جزء مفاد معاوضه نیست به همین جهت تلف آن پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ولی اگر مبیع کلی باشد منافع زمانی متعلق به خریدار می شود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع متساوی

موضوع معامله می باشد.و معلوم بودن مبیع مبنی بر این است که از حیث جنس و مقدار و وصف مشخص باشدو تشخیص رفع جهالت از آن نزد طرفین با عرف می باشد.معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت دارای اهمیت است که در اغلب موارد ماده اصلی مورد معامله و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع امانی

ممکن است مشتری بدون اینکه بر مبیع استیلاء پیدا کند و یا حتی بدون اینکه از تسلیم مبیع آگاهی داشته باشد قابض تلقی گردد و ضمان معاوضی به او منتقل شود.مانند اینکه روزنامه یا مجله را هر روز صبح در جلوی منزل قرار دهند.این نوع تسلیم و نحوه ی آن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق درمورد 387

بعد از قبض تلقی می شود و باید بدل مبیع را به مشتری بپردازد و مشتری نیز باید ثمن قرارداد را تأدیه کند. بند دوازدهم : تلف نمائات مبیعاز آنجایی که به محض وقوع عقد بیع ،مبیع به خریدار منتقل می گردد و به تبع آن ،منافع و نمائات مبیع ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع ترجیح بلامرجح

ع عقد برای همیشه غیر ممکن خواهد بود. بین عین معین و عین کلی باید تفکیک قایل شد و به هریک جداگانه پرداخت.1- عین معیندرمورد وضعیت قرارداد مورد بحث نظرات گوناگونی ابراز شده است که درادامه مطرح خواهیم کرد: الف) حق فسخ ممکن است گفته شود که لزوم قدرت بر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع مردد

مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند .در کلی در معین لازم نیست که مجموع معین از لحاظ مقدار ، مشخص باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین آن مقدار معین حتماً موجود است در غیر این صورت صحیح نخواهد بود . مثلاً شخصی در انبار خود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل