دانلود پایان نامه

مسکوت بماند و شورای نگهبان به هیأت پنج نفری علمای طراز اول قانون اساسی مشروطه دچار نشود،در اصل 93 قانون اساسی آمده است:
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»
2-چنانکه از ملاحظۀ اصل چهارم به خوبی بر می آید،در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها قناعت نمیشود که مصوبات مجلس با شرع مخالفت نداشته باشد،قانون اساسی لازم می بیند که همۀ قوانین و مقررات حاکم بر جامعه و دولت با موازین اسلامی موافق باشد.
این نکته را نیز باید توجه دا


دیدگاهتان را بنویسید