دانلود پایان نامه

ختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع 65
گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع 66
خلاصه فصل اول: 67
فصل دوم : احکام تسلیم 69
طرح بحث : 69
مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم 69
گفتار اول : زمان تسلیم مبیع 70
بند اول:عوامل تعیین کننده 70
بند دوم : آثار تأجیل 72
بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن 75
بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر 78
بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد 78
بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد 79
بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین 81
بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی 84
عنوان صفحه بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع 85
گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع 86
بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم 89
بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین 90
بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی 92
بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع 93
گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع 95
بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم 95
بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی 97
بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع 98
مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن 100
گفتار اول : تسلم مبیع 100
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم 100
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی 102
بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع 104
گفتار دوم:تحمل هزینه ها 105
خلاصه فصل دوم 106
فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم 108
طرح بحث : 108
مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی 108
گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد 108
عنوان صفحه بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد 109
بند دوم: ماهیت حقوقی 110
بند سوم : پرداخت کننده مبیع 111
بند چهارم : گیرنده مبیع 113
بند پنجم :موضوع وفای به عهد 114

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع 117
گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس 119
بند اول : شرایط ایجاد 120
بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس 121
بند سوم : آثار حق حبس 122
بند چهارم : ساقط شدن حق حبس 124
بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد 125
بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی 126
گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی 127
بند اول: انتقال مالکیت مبیع 127
بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت 129
بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف 131

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی 133
بند اول: تعریف 133
بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض 133
بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع 134
عنوان صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض 135
بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض 136
بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی 137
بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی 138
بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی 138
بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی 142
بند دهم : اتلاف مبیع 142
بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس 146
بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع 146
بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض 147
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425 148
بند پانزدهم: استثنائات 149
بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی 151
مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد 153
گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف 153
گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن 154
گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد 154
خلاصه فصل سوم 155
نتایج: 156
پیشنهادات 161
فهرست منابع و مآخذ 162
مقدمه
از عهده عهد اگر برون آید مرد از هر چه گمان بری فزون آید مرد

الف: طرح مساله تحقیق
رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می شود.زیرا تمام انسان ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می شود .
عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.
ب:پرسش های اصلی و فرعی
از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :
1- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟
2- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟
3- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟
پ:فرضیه ها
1- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.
2- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.
3- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.
ت:پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع تحقیق در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی وجود دارد که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای یافت نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته است.از این رو سعی شده است به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.

ث:هدف تحقیق
از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.

ج:روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب استفاده شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع تحقیق را جمع آوری نموده و سپس با تحلیل آنها در صدد پاسخگویی به سوالات مطرح شده پرداخته شد.

چ:سازماندهی مطالب
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه ابتدا برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را بیان کرده ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را بیان کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع
قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را بیان کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را بیان کردیم.
فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را بیان کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را بیان کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را بیان نموده ایم.
فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و بیان کردیم که بایع چگونه باید اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی است که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر از جمله در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول : تعاریف و مفاهیم

طرح بحث :
تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.بنابراین برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.
مبحث اول : مبیع
با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید . معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد:
1- مبیع یا مثمن
2- ثمن
در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

گفتار اول : مفهوم مبیع
مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .
عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود. در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان گفت هر مالی که مبیع باشد می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.

گفتار دوم : اقسام مبیع
با توجه به قانون مدنی فروش اموال به چند قسم صورت می گیرد.

بند اول: عین معین و یا در حکم آن
الف) عین معین
مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه .
در حقوق کامن لا به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .
عین معین می تواند به دو صورت«مفروز» و «مشاع» باشد . «مفروز» عینی است که تمام آن متعلق به یک شخص باشد مانند خانه ایی که منحصراً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد. و«مشاع» مالی است که در آن واحد بیش از یک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تمیز داد. هر ذره ای از اجزای عین معین مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهیچ شریکی نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن عین سهم اختصاصی اوست . مگر اینکه با توافق طرفین یا به حکم دادگاه افراز شود.
اگر مبیع عین معین باشد کافی است که مقدار،جنس و وصف مبیع را هر یک از طرفین بدانند و لازم نیست که توافق در این باره صورت گیرد . چنانچه مبیع عین معین باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبیع در مالکیت مشتری قرار می گیرد.

ب) کلی در معین
اگر موضوع تعهد،مقدار معینی از مالی که اجزای آن برابر باشد آن را در حکم عین معین یا کلی درمعین می نامند . منظور از متساوی الاجزاء و برابر بودن این است که از هر حیث مانند وصف ، عنوان و … مساوی باشد .از این جهت به آن«مقدارکلی از شی متساوی الاجزاء» یا«کلی در معین» نیز می گویند.مانند 100 کیلو برنج از 500 کیلو برنج موجود در انبار. این که کدام 100 کیلو برنج است مشخص نیست مانند کلی. اما چون 500 کیلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معین است .
سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که مال مشاع با کلی در معین چه تفاوت هایی با هم دارند؟در پاسخ می توان گفت که در مال مشاع که بیش از یک مالک دارد، کلیه شرکا در ذره ذره مال مشاع شریک هستند اما اگرمال بصورت کلی در معین باشد خریدار مالک بخش معینی از مبیع است .به عنوان مثال اگر محمد مالک از برنج موجود در انباری باشد این شخص در ذرات کل برنج موجود در انباری مالکیت مشاعی دارد یعنی در ذره ذره کالای موجود در انبار شریک است .در حالی که اگرمالکیت او به صورت کلی درمعین باشد خریدار در بخش معینی از مال موجود در انباری مالکیت دارد.
یکی دیگر از تفاوت های موجود، در تلف مبیع قبل از قبض است . اگر مال به صورت مشاع باشد هر مقدار از آن تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است .اما اگر به صورت کلی در معین باشد در صورتی که قبل از تسلیم آن به خریدار قسمتی از آن تلف شود ، خسارت به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی


دیدگاهتان را بنویسید