دانلود پایان نامه

……………………………….. 73
بند اول: تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین دعوا به سازش …………………………….. 73
بند دوم: ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش …………………………………………….. 74
گفتار دوم: نقش وکلا در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………… 75
بند اول: وظیفه وکلای دادگستری برای تشویق به سازش …………………………………………………………… 75
بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش ……………………………………………. 76
بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش …………………………………………………………………………….. 77
مبحث هشتم: تدابیر قانونی جهت صلح وسازش در دعاوی خانوادگی ………………………………….. 79
گفتار اول: تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه ……………………………………………………………………………… 79
گفتار دوم: تأسیس مراکز مشاوره خانواده ………………………………………………………………………………… 79
گفتار سوم: ارجاع به داوری ………………………………………………………………………………………………….. 81
گفتار چهارم: ارجاع به شورای حل اختلاف ……………………………………………………………………………… 83
گفتار پنجم: توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش ………………………………………………………. 84
فصل دوم: بررسی سازش در حقوق ایران
مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا وبعد از آن ……………………………………. 85
گفتار اول : سازش در دادگاه ……………………………………………………………………………………………………. 85
بند اول : دادگاه دارای صلاحیت ………………………………………………………………………………………………. 86
بند دوم : تشریفات سازش در دادگاه، قبل از اقامه دعوا ……………………………………………………………….. 89
الف) اقدامات خواهان سازش ………………………………………………………………………………………………….. 89
1 ) درخواست کتبی سازش …………………………………………………………………………………………………….. 89
2 ) ضمائم درخواست …………………………………………………………………………………………………………….. 90
3 ) هزینه درخواست ………………………………………………………………………………………………………………. 91
ب) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش ………………………………………………………………….. 91
1 ) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش ……………………………………………………………… 91
2 ) دعوت به جلسه سازش …………………………………………………………………………………………………….. 92
ج) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش ………………………………………………………………. 92
1 ) عدم تمایل به سازش ………………………………………………………………………………………………………. 93
2) تمایل و رغبت به سازش ………………………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی ………………………………………………………………………………… 94
الف) عدم حصول سازش و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. 94
1 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………… 95
1-1 ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی ……………………………………………………………………………….. 95
2-1 ) امکان تجدید درخواست سازش …………………………………………………………………………………… 96
2 ) آثار عدم حصول سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده ……………………………………………………… 97
ب) حصول سازش و آثار آن …………………………………………………………………………………………………. 97
1 ) آثار سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………………………….. 98
2 ) اثر سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده …………………………………………………………………………. 100
بند چهارم : سازش در دادگاه پس از اقامه دعوا ………………………………………………………………………… 101
الف) سازش در صورت تعدد طرفین دعوا ……………………………………………………………………………… 102
ب) محدوده ی دعاوی قابل سازش ………………………………………………………………………………………. 104
ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی ……………………………………… 105
1 ) سازش در مرحله بدوی ………………………………………………………………………………………………….. 105
2 ) سازش در مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………………. 106
3 ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی ……………………………………………………………………………. 108
4 ) بررسی سازش در مرحله واخواهی …………………………………………………………………………………… 110
د ) بررسی سازش در مرحله اجرا …………………………………………………………………………………………. 111
هـ ) مفهوم مقطع دادرسی و بررسی سازش در برخی مقاطع دادرسی …………………………………………. 113
1 ) سازش در حین اجرای قرار ……………………………………………………………………………………………… 114
2 ) سازش پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از انشای رأی ………………………………………………………. 115
گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی ……………………………………………………………………………. 116

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………………………….. 118
بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………….. 118
الف ) اعطای نیابت طرفین به داور …………………………………………………………………………………………. 119
ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری …………………………………………………………………………. 120
ج ) اعطای نیابت یک طرف و سازش طرف دیگر ……………………………………………………………………. 121
بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن …………………………………………………………………………….. 121
بند سوم : بررسی سازش در داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 122
گفتار چهارم : سازش در شورای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 123
بند اول : درخواست سازش از سوی طرفین …………………………………………………………………………….. 123
بند دوم : ارجاع دادگاه رسیدگی کننده ی دعوا …………………………………………………………………………. 128
گفتارپنجم : بررسی سازش نامه عادی …………………………………………………………………………………….. 130
مبحث دوم : گزارش اصلاحی …………………………………………………………………………………….. 133
گفتار اول : مفهوم گزارش اصلاحی ………………………………………………………………………………………. 134
گفتار دوم : ماهیت گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… 139

گفتار سوم : اجرای گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… 146
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 154
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 158
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… 164
« علایم اختصاری »
آ. ش. ح. ا. آیین نامه شوراهای حل اختلاف
ج جلد
ر ک رجوع کنید به
ص صفحه
صص صفحات
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. ا. م. قانون اجرای احکام مدنی
ق. ا. ح. قانون امور حسبی
ق. ا. م. ح. قانون اصول محاکمات حقوقی
ق. آ. د. م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق. ت. قانون تجارت
ق. ث. قانون ثبت
ق. ح. خ. قانون حمایت خانواده
ق. د. ت. ب. قانون داوری تجاری بین المللی
ق. ش. ح. ا. قانون شوراهای حل اختلاف
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. م. قانون مدنی
چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده 761 قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .
واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .

مقدمه
بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین اشخاص از امور انکار ناپذیر زندگی اجتماعی است و نمی توان از تحقق آن در جامعه جلوگیری نمود .
این دعاوی ممکن است با طرح در دادگاه و رسیدگی قضایی ، توسط قاضی منجر به صدور رأی گردند ، رأی صادره از سوی دادگاه مسلماً به سود یک طرف (محکوم له) و به ضرر دیگری (محکوم علیه) می باشد . در این حالت دعوا در ظاهر پایان یافته ولی در واقع اختلاف و خصومت بین طرفین ، همچنان پایدار است ؛ به همین علّت است که غالباً در مرحله ی اجرای رأی نیز با مشکلاتی روبرو می شوند. چه خوب است که اختلافات و دعاوی ایجاد شده ، با توافق طرفین پایان یابد و آنها با رضایت قلبی نسبت به دعوا مصالحه و سازش نمایند که دیگر اثری از کدورت ها و اختلافات باقی نماند .
بی دلیل نیست که ضرب المثلی فرانسوی می گوید :« یک سازش بد ، بهتر است از یک دادرسی خوب ». اهمیّت ایجاد مصالحه و سازش در تعلیمات دینی ما نیز دارای ریشه و سابقه ی قوی است ، به گونه ای که آیات متعددی از قرآن کریم و روایات بسیاری به این موضوع پرداخته است .
همچنین قوانین کشور ما از زمان های گذشته تا کنون به بحث سازش توجّه ویژه ای داشته اند و موادی را به آن اختصاص داده اند . توجّه به این موضوع در نظام حقوقی ما به حدی رسید که منجر به تشکیل نهادی به نام شورای حل اختلاف ، برای ایجاد مصالحه و سازش بین مردم گردید ، امّا این نهاد علی رغم فعالیت های ارزنده در ایجاد سازش بین مردم ، متأسفانه در حال فاصله گرفتن از رسالت اصلی خود می باشد و بیشتر به سمت و سوی رسیدگی های قضایی و صدور رأی متمایل گردیده است .
یکی از مشکلات پیش رو برای ایجاد سازش این است که ، سازش در فرهنگ عامّه ما چندان جایگاه خوبی ندارد و اشخاص معمولاً تمایلی به آن نشان نمی دهند . حتّی اغلب افراد آشنا با علم حقوق نیز با ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی چندان مأنوس نیستند که به نظر می رسد بخشی از این مشکلات ریشه در دانشکده های حقوق دارد ، چون در کلاس های درس آیین دادرسی مدنی به محض شروع به تدریس ، سخن از صلاحیت دادگاه ، نحوه ی اقامه ی دعوا و … به میان می آید و بحث از مصالحه و سازش یا هرگز مطرح نمی گردد و یا به صورتی گذرا و جزئی اشاره ای به آن می شود . در اغلب موارد می توان همان نتیجه ای را که از دادرسی و رسیدگی قضایی حاصل می شود ، از طریق سازش نیز


دیدگاهتان را بنویسید