دانلود پایان نامه

از توبه ………………………………………………………………………37
1-3-3 تكريم شخصيت و تكيه بر داشته هاي الهي آدميان ………………………………………………40
1-3-4 مهرورزي و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41
1-3-5 تكيه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41
1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42
1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43
1-3-8 چشم پوشي و عفو ………………………………………………………………………………..44
2- مباني عقلي اعاده حيثيت ……………………………………………………………………………45
2-1 هدف ذهني مجازات …………………………………………………………………………………45
2-2 هدف عيني مجازات …………………………………………………………………………………46
3- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسي …………………………………………………………………47
4- قلمرواعاده حیثت
4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49
4-2 قلمرو اعاده حيثيت در مكان ………………………………………………………………………..52
فصل چهارم:تبيين اقسام ،آثارو احكام اعاده حيثيت در قانون و فقه امامیه
1- اقسام اعاده حيثيت …………………………………………………………………………………..54

1ـ1 اعاده حيثيت قضايي …………………………………………………………………………………54
2- ا عاده حيثيت قانوني …………………………………………………………………………………..56
2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57
2-1-ايجاد سابقه محكوميت و درج در سجل قضايي …………………………………………………..60
3-تشديد مجازات تكرار جرم در حقوق كيفري ايران ………………………………………………….61
4- كيفرهاي تبعي و اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………63
4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63
4-2 حد قذف …………………………………………………………………………………………….64
4-3 قتل ………………………………………………………………………………………………….65
4-4 خودكشي …………………………………………………………………………………………….66
4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67
4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68
4-6-1محروميت از حق مالكيت ………………………………………………………………………..69
4-6-2 محروميت از حق زوجيت ………………………………………………………………………70
4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71
5-جايگاه اعاده حيثيت در فقه اماميه ………………………………………………………………….72
5-1 اجراي مجازات و پاك شدن مجرم در فقه اماميه …………………………………………………73
5-2 تا سيسهاي مشابه اعاده حيثيت …………………………………………………………………….76
6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77
6-1 ماهيت قاعده اسلام يجب ما قبله…………………………………………………………………….78
6-2شرايط جريان قاعده جب……………………………………………………………………………..79
6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب…………………………………………81
7- توبه …………………………………………………………………………………………………..81
7-1 زمان توبه در جرايم مستوجب حد………………………………………………………………….82
7-2 توبه در قانون مجازات اسلامي …………………………………………………………………….85
7-3 سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86
7-4 قابليت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87
7-5 اقرار قرينه اي بر پشيماني و توبه است……………………………………………………………89
7-6 روايت………………………………………………………………………………………………..89
7-7 توبه و صدق عفيف شدن مجرم ……………………………………………………………………90
7-8 احراز توبه …………………………………………………………………………………………94
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98
راهکار ……………………………………………………………………………………………………99
منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100

چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محک
ومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:
کلیات
مقدمه
از قديم الايام در جوامع مختلف بشري ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار ميگرفته است و تمايـل نهادهـاي مختلـف اجتماعي بر مجازات شخصي كه اقدام به شكستن هنجارهاي پذيرفته شده آن جامعه نموده است پوشيده نيست . ليكن به تدريج و البته در جوامع مذهبي بر اساس تعاليم اديان الهي، اين تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رويكـرد تنبيـه مجـرم نيست بلكه بايد هدف والاي باز اجتماعي شدن و اصلاح مجرم نيز مدنظرقرار بگيرد ، تقويت گرديد اعاده حيثيـت نيـز در اين خصوص داراي جايگاه ويژه اي است به گونه اي كه كمتر جامعه اي را مي توان يافت كـه شـرايط و چگـونگي تحقق اعاده حيثيت را تبديل به قانون ننموده باشد و اين امر بيانگر اهميـت والاي ايـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـي مبـاني و چارچوب اين نهاد در حقوق كيفري ايران و با لطبع حقوق اسلامي ، بالاخص فقه اماميه نظر بـه اينكـه زيـر بنـاي حقـوق كيفري ايران مي باشد اهميت قابل توجهي دارد .
اينكه اساساً نهاد اعاده حيثيت در متون اسلامي مورد تأييد قرار گرفته است يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسي تطبيقي، از جمله اموري است كه تلاش گرديده است به آنها پرداخته شود .

بيان مسئله
بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمين و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ايـشان جامعـه ايـشان را از برخـي از حقوق اجتماعي محروم میكند تا به اين واسطه درس عبرتي براي ديگران باشد و خود مجرم نيز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفي ابراز ندامت و پشيماني از ناحيه مجرم بايد پاداش به دنبال داشـته باشـد و حيـات اجتمـاعي فـرد را بـه او برگرداند .حيات اجتماعي يكي از اصلي ترين حقوقي است كه در زندگي معنا پيدا مي كند و بدون حيات اجتماعي فرد نمي تواند زندگي خوب و سعادتمندي داشته باشد . حال اگر اين حيات اجتماعي و حقوقي به خطر افتد ممكن است فرد به بيراهه برود . زيرا ديگر براي او زندگي و زيستن بدون داشتن حقوق اجتماعي معنا و مفهومي نخواهد داشت .
در كنار اين نوع مجازاتهاي اصلاحي حقوقدانان جزايي تأسيس نهاد مهم و با ارزشي را پيشنهاد كرده انـد و آن هـم ايجـاد “نهاد اعاده حيثيت ” است كه به اين وسيله آثار و تبعات محكوميت كيفري را از پرونـده و سـجل كيفـري افـراد محو مي كند و جايگاه و اعتبار اجتماعي گذشته را به آنان باز مي گرداند
مشاهده وضعيت صدور گواهي هاي عدم سوء پيشينه كيفري در دادسراها ، لزوم توجه ويژه اي به نهاد اعاده حيثيت را مي طلبد چـرا كـه بـا قـوانين فعلـي ، امكـان برخورداري كامل مجرمان از مزاياي نهاد مزبور متصور نيست . اگر شخصي بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـي نمايـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد آيا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـي، وي مجـدداً داراي جايگـاه ،اجتماعي و حقوق پيش از ارتكاب جرم مي گردد
سؤالات تحقیق
سؤالاتي كه در اين پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :
1. جایگاه و قلمرو اعاده حيثيت در فقه اماميه و موارد زوال آثار محكوميت كيفري آن كدام است ؟
2. مباني نهاد اعاده حيثيت در حقوق كيفري ايران كدام است؟
فرضيات تحقیق
آنچه كه به عنوان فرضيه هاي اين تحقيق مطرح است عبارت است از :
1. در فقه اماميه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حيثيت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابليت اجرا دارد.
2. اعاده حيثيت در حقوق كيفري از مباني ، عقلي ، اجتماعي و ديني برخوردار است .
اهداف و ضرورت انجام آن
بطور كلي در برگزيدن عنوان تأسيس حقوقي اعاده حيثيت با توجه به این كـه هـدف اصلي آن اصلاح مجرمين و بازگرداندن آنان به زندگي شرافتمندانه است هدف هاي زير منظور بوده است :
1. شناساندن مباني علمي و عقلي و ديني نهاد اعاده حيثيت و بيان ادله وجودي آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه اماميه .
2. تلاش در جهت برگشت بيشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعي شدن مجدد آنان .
3. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهاي مثبت نهاد اعاده حيثيت در جامعه .،

پيشينه تحقيق
در خصوص موضوع اعاده حيثيت مقالات پراكنده اي در زمان حاكميت


دیدگاهتان را بنویسید